7.2. ToDo

Realizacja prostej listy ToDo (lista zadań do zrobienia) jako aplikacji internetowej, z wykorzystaniem Pythona i frameworka Flask w wersji 0.10.1. Aplikacja umożliwia dodawanie z określoną datą, przeglądanie i oznaczanie jako wykonane różnych zadań, które zapisywane będą w bazie danych SQLite.

7.2.1. Projekt i aplikacja

W katalogu użytkownika tworzymy nowy katalog dla aplikacji todo, a w nim plik główny todo.py:

Terminal nr
~$ mkdir todo; cd todo; touch todo.py

Utworzymy szkielet aplikacji Flask, co pozwoli na uruchomienie testowego serwera www, umożliwiającego wygodne rozwijanie kodu. W pliku todo.py wpisujemy:

Kod nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
# -*- coding: utf-8 -*-
# todo/todo.py

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

if __name__ == '__main__':
  app.run(debug=True)

Serwer uruchamiamy komendą:

Terminal nr
~/todo$ python todo.py
../../_images/serwer1.jpg

Domyślnie serwer uruchamia się pod adresem http://127.0.0.1:5000. Po wpisaniu go do przeglądarki internetowej otrzymamy kod odpowiedzi HTTP 404, tj. błąd “nie znaleziono”, co wynika z faktu, że nasza aplikacja nie ma jeszcze zdefiniowanego żadnego widoku dla tego adresu.

Odpowiedź aplikacji, tzw. widok, to funkcja obsługująca wywołania powiązanego z nim adresu. Widok (funkcja) zwraca najczęściej użytkownikowi wyrenderowaną z szablonu stronę internetową.

../../_images/todo1.png

7.2.2. Widok (strona główna)

W pliku todo.py umieszcamy funkcję index(), domyślny widok naszej strony:

Kod nr
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
# -*- coding: utf-8 -*-
# todo/todo.py

from flask import Flask

app = Flask(__name__)


@app.route('/')
def index():
  return 'Cześć, tu Python!'

if __name__ == '__main__':
  app.run(debug=True)

Widok index() za pomocą dekoratora @app.route('/') związaliśmy z adresem głównym (/). Po odświeżeniu adresu 127.0.0.1:5000 zamiast błędu powinniśmy zobaczyć napis: “Cześć, tu Python!”

../../_images/todo2.png

7.2.3. Model bazy danych

W katalogu aplikacji tworzymy plik schema.sql, który zawiera opis struktury tabeli z zadaniami. Do tabeli wprowadzimy przykładowe dane.

Kod nr
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
-- todo/schema.sql

-- tabela z zadaniami
drop table if exists zadania;
create table zadania (
  id integer primary key autoincrement, -- unikalny indentyfikator
  zadanie text not null, -- opis zadania do wykonania
  zrobione boolean not null, -- informacja czy zadania zostalo juz wykonane
  data_pub datetime not null -- data dodania zadania
);

-- pierwsze dane
insert into zadania (id, zadanie, zrobione, data_pub)
values (null, 'Wyrzucić śmieci', 0, datetime(current_timestamp));
insert into zadania (id, zadanie, zrobione, data_pub)
values (null, 'Nakarmić psa', 0, datetime(current_timestamp));

Tworzymy bazę danych w pliku db.sqlite, łączymy się z nią i próbujemy wyświetlić dane, które powinny były zostać zapisane w tabeli zadania: Pracę z bazą kończymy poleceniem .quit.

Terminal nr
~/todo$ sqlite3 db.sqlite < schema.sql
~/todo$ sqlite3 db.sqlite
~/todo$ select * from zadania;
../../_images/sqlite.png

7.2.4. Połączenie z bazą danych

Bazę danych już mamy, teraz pora napisać funkcje umożiwiające łączenie się z nią z poziomu naszej aplikacji. W pliku todo.py dodajemy:

Kod nr
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
# -*- coding: utf-8 -*-
# todo/todo.py

from flask import Flask, g

import os
import sqlite3

app = Flask(__name__)


app.config.update(dict(
  SECRET_KEY='bardzosekretnawartosc',
  DATABASE=os.path.join(app.root_path, 'db.sqlite'),
  SITE_NAME='Moje zadania'
))


def get_db():
  """Funkcja tworząca połączenie z bazą danych"""
  if not hasattr(g, 'db'): # jeżeli brak połączenia, to je tworzymy
    con = sqlite3.connect(app.config['DATABASE'])
    con.row_factory = sqlite3.Row
    g.db = con # zapisujemy połączenie w kontekście aplikacji
  return g.db # zwracamy połączenie z bazą


@app.teardown_request
def close_db(error):
  """Zamykanie połączenia z bazą"""
  if hasattr(g, 'db'):
    g.db.close()


@app.route('/')
def index():
  return 'Cześć, tu Python!'

if __name__ == '__main__':
  app.run(debug=True)

Na początku uzpełniliśmy importy. Następnie w konfiguracji aplikacji dodaliśmy klucz zabezpieczający sesję, ustawiliśmy ścieżkę do pliku bazy danych w katalogu aplikacji (stąd użycie funkcji app.root_path) oraz nazwę aplikacji.

Utworzyliśmy również dwie funkcje odpowiedzialne za nawiązywanie (get_db) i kończenie (close_db) połączenia z bazą danych.

7.2.5. Lista zadań

Wyświetlanie danych umożliwia wbudowany we Flask system szablonów, czyli mechanizm renderowania kodu HTML i żądanych danych. Na początku pliku todo.py dopisujemy wymagany import:

Kod nr
from flask import render_template

Następnie modyfikujemy funkcję index():

Kod nr
36
37
38
39
40
41
42
@app.route('/')
def index():
  # return 'Cześć, tu Python!'
  db = get_db()
  kursor = db.execute('select * from zadania order by data_pub desc;')
  zadania = kursor.fetchall()
  return render_template('zadania_lista.html', zadania=zadania)

W widoku index() tworzymy obiekt bazy danych (db = get_db()) i wykonujemy zapytanie (db.execute('select...')), by pobrać z bazy wszystkie zadania. Metoda fetchall() zwraca nam pobrane dane w formie listy. Na koniec wywołujemy funkcję render_template(), przekazując jej nazwę szablonu oraz pobrane zadania. Wyrenderowany szablon zwracamy do użytkownika.

Szablon tworzymy w pliku ~/todo/templates/zadania_lista.html:

Plik zadania_lista.html. Kod nr
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
<!-- todo/templates/zadania_lista.html -->
<html>
  <head>
  <!-- nazwa aplikacji pobrana z ustawień -->
    <title>{{ config.SITE_NAME }}</title>
  </head>
  <body>
    <h1>{{ config.SITE_NAME }}:</h1>

    <!-- formularz dodawania zadania -->
    <form class="add-form" method="POST" action="{{ url_for('index') }}">
      <input name="zadanie" value=""/>
      <button type="submit">Dodaj zadanie</button>
    </form>

    <!-- informacje o sukcesie lub błędzie -->
    <p>
      {% if error %}
        <strong class="error">Błąd: {{ error }}</strong>
      {% endif %}

      {% for message in get_flashed_messages() %}
        <strong class="success">{{ message }}</strong>
      {% endfor %}
    </p>

    <ol>
      <!-- wypisujemy kolejno wszystkie zadania -->
      {% for zadanie in zadania %}
        <li>
          {{ zadanie.zadanie }} – <em>{{ zadanie.data_pub }}</em>
        </li>
      {% endfor %}
    </ol>
  </body>
</html>

Wewnątrz szablonu przeglądamy wszystkie wpisy (zadania) i umieszczamy je na liście HTML. Do szablonu automatycznie przekazywany jest obiekt config (ustawienia aplikacji), z którego pobieramy tytuł strony (SITE_NAME). Po odwiedzeniu strony 127.0.0.1:5000 powinniśmy zobaczyć listę zadań.

../../_images/todo4.png

7.2.6. Dodawanie zadań

Wpisując adres w polu adresu przeglądarki, wysyłamy do serwera żądanie typu GET, które obsługujemy zwracając klientowi odpowiednie dane (listę zadań). Dodawanie zadań wymaga przesłania danych z formularza na serwer – są to żądania typu POST, które modyfikują dane aplikacji.

Na początku pliku todo.py trzeba, jak zwykle, zaimportować wymagane funkcje:

Kod nr
from datetime import datetime
from flask import flash, redirect, url_for, request

Następnie do widoku strony głównej dopisujemy kod obsługujący zapisywanie danych:

Kod nr
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
@app.route('/', methods=['GET', 'POST'])
def index():
  """Główny widok strony. Obsługuje wyświetlanie i dodawanie zadań."""

  error = None

  if request.method == 'POST':
    if len(request.form['zadanie']) > 0:
      zadanie = request.form['zadanie']
      zrobione = '0'
      data_pub = datetime.now()
      db = get_db()
      db.execute('INSERT INTO zadania VALUES (?, ?, ?, ?);',
            [None, zadanie, zrobione, data_pub])
      db.commit()
      flash('Dodano nowe zadanie.')
      return redirect(url_for('index'))

    error = u'Nie możesz dodać pustego zadania!' # komunikat o błędzie

  db = get_db()
  kursor = db.execute('SELECT * FROM zadania ORDER BY data_pub DESC;')
  zadania = kursor.fetchall()
  return render_template('zadania_lista.html', zadania=zadania, error=error)

W dekoratorze dodaliśmy obsługę żądań POST, w widoku index() natomiast instrukcję warunkową (if), która je wykrywa. Dlej sprawdzamy, czy przesłane pole formularza jest puste. Jeśli tak, ustawiamy zmienną error. Jeśli nie, przygotowujemy dane, łączymy się z bazą, zapisujemy nowe zadanie i tworzymy koumnikat potwierdzający. Na koniec przekierowujemy użytkownika do widoku głównego (redirect(url_for('index'))), ale tym razem z żądaniem GET, którego obsługa jest taka jak poprzednio, czyli zwracamy listę zadań.

Warto zauważyć, że do szablonu możemy przekazywać wiele danych, w naszym przypadku zmienną error zawierającą komunikat błędu. Lepszym sposobem zwracania informacji użytkownikowi jest wykorzystanie dedykowanej funkcji flash().

Do szablonu zadania_lista.html po znaczniku <h1> wstawiamy formularz oraz kod wyświetlający komunikaty:

Plik zadania_lista.html. Kod nr
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
    <!-- formularz dodawania zadania -->
    <form class="add-form" method="POST" action="{{ url_for('index') }}">
      <input name="zadanie" value=""/>
      <button type="submit">Dodaj zadanie</button>
    </form>

    <!-- informacje o sukcesie lub błędzie -->
    <p>
      {% if error %}
        <strong class="error">Błąd: {{ error }}</strong>
      {% endif %}

      {% for message in get_flashed_messages() %}
        <strong class="success">{{ message }}</strong>
      {% endfor %}
    </p>

Warto zwrócić uwagę na wykorzystanie wbudowanej funkcji url_for, która zamienia nazwę widoku (w tym wypadku index) na powiązany z nim adres URL (w tym wypadku /). W ten sposób łączymy formularz z widokiem (funkcją), który obsługuje dany adres.

../../_images/todo5.png

7.2.7. Wygląd aplikacji

Wygląd aplikacji możemy zdefiniować w arkuszu stylów CSS, który umieścimy w podkatalogu static aplikacji. Tworzymy plik ~/todo/static/style.css z przykładowymi definicjami:

Plik style.css. Kod nr
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
/* todo/static/style.css */

body { margin-top: 20px; background-color: lightgreen; }
h1, p { margin-left: 20px; }
.add-form { margin-left: 20px; }
ol { text-align: left; }
em { font-size: 11px; margin-left: 10px; }
form { display: inline-block; margin-bottom: 0;}
input[name="zadanie"] { width: 300px; }
input[name="zadanie"]:focus {
  border-color: blue;
  border-radius: 5px;
}
li { margin-bottom: 5px; }
button {
  padding: 0;
  cursor: pointer;
  font-size: 11px;
  background: white;
  border: none;
  color: blue;
}
.error { color: red; }
.success { color: green; }
.done { text-decoration: line-through; }

Arkusz CSS podpinamy do pliku zadania_lista.html, dodając w sekcji head znacznik <link... >:

Plik zadania_lista.html. Kod nr
3
4
5
6
7
8
  <head>
  <!-- nazwa aplikacji pobrana z ustawień -->
    <title>{{ config.SITE_NAME }}</title>
  <!-- ładujemy arkusz CSS -->
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}">
  </head>

Dzięki temu nasza aplikacja nabierze nieco lepszego wyglądu.

../../_images/todo6.png

7.2.8. Zadania wykonane

Do każdego zadania dodamy formularz, którego wysłanie będzie oznaczało, że wykonaliśmy dane zadanie, czyli zmienimy atrybut zrobione wpisu z 0 (niewykonane) na 1 (wykonane). Odpowiednie żądanie typu POST obsłuży nowy widok w pliku todo.py, który wstawiamy po widoku głównym i przed kodem uruchamiającym aplikację (if __name__ == '__main__':):

Kod nr
64
65
66
67
68
69
70
71
@app.route('/zrobione', methods=['POST'])
def zrobione():
  """Zmiana statusu zadania na wykonane."""
  zadanie_id = request.form['id']
  db = get_db()
  db.execute('update zadania set zrobione=1 where id=?', [zadanie_id, ])
  db.commit()
  return redirect(url_for('index'))

W szablonie zadania_lista.html modyfikujemy fragment wyświetlający listę zadań i dodajemy formularz:

Plik zadania_lista.html. Kod nr
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
    <ol>
      <!-- wypisujemy kolejno wszystkie zdania -->
      {% for zadanie in zadania %}
        <li>
          <!-- wyróżnienie zadań zakończonych -->
          {% if zadanie.zrobione %}
            <span class="done">
          {% endif %}

          {{ zadanie.zadanie }} – <em>{{ zadanie.data_pub }}</em>

          <!-- wyróżnienie zadań zakończonych -->
          {% if zadanie.zrobione %}
            </span>
          {% endif %}

          <!-- formularz zmiany statusu zadania -->
          {% if not zadanie.zrobione %}
            <form method="POST" action="{{ url_for('zrobione') }}">
              <!-- wysyłamy jedynie informacje o id zadania -->
              <input type="hidden" name="id" value="{{ zadanie.id }}"/>
              <button type="submit">Wykonane</button>
            </form>
          {% endif %}
        </li>
      {% endfor %}
    </ol>

Aplikację można uznać za skończoną. Możemy dodawać zadania oraz zmieniać ich status.

../../_images/todo7.png

7.2.8.1. Zadania dodatkowe

Dodaj możliwość usuwania zadań. Dodaj mechanizm logowania użytkownika tak, aby użytkownik mógł dodawać i edytować tylko swoją listę zadań. Wprowadź osobne listy zadań dla każdego użytkownika.

7.2.9. Materiały

Źródła:


Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2017-06-19 o 06:04 w Sphinx 1.4.5
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”