5.6. Słownik baz danych

SQL
strukturalny język zapytań używany do tworzenia i zarządzania bazą danych.
SQLite3
silnik bezserwerowej, nie wymagającej dodatkowej konfiguracji, transakcyjnej bazy danych implementującej standard SQL.
CRUD
skrót opisujący podstawowe operacje na bazie danych z wykorzystaniem języka SQL, Create (tworzenie) odpowiada zapytaniom INSERT, Read (odczyt) - zapytaniom SELECT, Update (aktualizacja) - UPDATE, Delete (usuwanie) - DELETE.
Transakcja
zbiór powiązanych logicznie operacji na bazie danych, który powinien być albo w całości zapisany, albo odrzucony ze względu na naruszenie zasad spójności (ACID).
ACID
Atomicity, Consistency, Isolation, Durability – Atomowość, Spójność, Izolacja, Trwałość; zasady określające kryteria poprawnego zapisu danych w bazie. Więcej o ACID »»»
kwerenda
Zapytanie do bazy danych zazwyczaj w oparciu o dodatkowe kryteria, którego celem jest wydobycie z bazy określonych danych lub ich modyfikacja.
obiekt
podstawowe pojęcie programowania obiektowego, struktura zawierająca dane i metody (funkcje), za pomocą których wykonuje ṣię na nich operacje.
klasa
definicja obiektu zawierająca opis struktury danych i jej interfejs (metody).
instancja
obiekt stworzony na podstawie klasy.
konstruktor
metoda wywoływana podczas tworzenia instancji (obiektu) klasy, zazwyczaj przyjmuje jako argumenty inicjalne wartości zdefiniowanych w klasie atrybutów.
ORM
(ang. Object-Relational Mapping) – mapowanie obiektowo-relacyjne, oprogramowanie odwzorowujące strukturę relacyjnej bazy danych na obiekty danego języka oprogramowania.
Peewee
prosty i mały system ORM, wspiera Pythona w wersji 2 i 3, obsługuje bazy SQLite3, MySQL, Posgresql.
SQLAlchemy
rozbudowany zestaw narzędzi i system ORM umożliwiający wykorzystanie wszystkich możliwości SQL-a, obsługuje bazy SQLite3, MySQL, Postgresql, Oracle, MS SQL Server i inne.

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”