4.7. Słownik PyGame

Klatki na sekundę (FPS)
liczba klatek wyświetlanych w ciągu sekundy, czyli częstotliwość, z jaką statyczne obrazy pojawiają się na ekranie. Jest ona miarą płynności wyświetlania ruchomych obrazów.
Kanał alfa (ang. alpha channel)
w grafice komputerowej jest kanałem, który definiuje przezroczyste obszary grafiki. Jest on zapisywany dodatkowo wewnątrz grafiki razem z trzema wartościami barw składowych RGB.
Inicjalizacja
proces wstępnego przypisania wartości zmiennym i obiektom. Każdy obiekt jest inicjalizowany różnymi sposobami zależnie od swojego typu.
Iteracja
czynność powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tej samej instrukcji (albo wielu instrukcji) w pętli. Mianem iteracji określa się także operacje wykonywane wewnątrz takiej pętli.
Zdarzenie (ang. event)
zapis zajścia w systemie komputerowym określonej sytuacji, np. poruszenie myszką, kliknięcie, naciśnięcie klawisza.
pygame.locals
moduła zawierający różne stałe używane przez Pygame, np. typy zdarzeń, identyfikatory naciśniętych klawiszy itp.
pygame.time.Clock()
tworzy obiekt do śledzenia czasu; .tick() – kontroluje ile milisekund upłynęło od poprzedniego wywołania.
pygame.display.set_mode()
inicjuje okno lub ekran do wyświetlania, parametry: rozdzielczość w pikselach = (x,y), flagi, głębia koloru.
pygame.display.set_caption()
ustawia tytuł okna, parametr: tekst tytułu.
pygame.Surface()
obiekt reprezentujący dowolny obrazek (grafikę), który ma określoną rozdzielczość (szerokość i wysokość) oraz format pikseli (głębokość, przezroczystość); SRCALPHA – oznacza, że format pikseli będzie zawierać ustawienie alfa (przezroczystości); .fill() – wypełnia obrazek kolorem; .get_rect() – zwraca prostokąt zawierający obrazek, czyli obiekt Rect; .convert_alpha() – zmienia format pikseli, w tym przezroczystość; .blit() – rysuje jeden obrazek na drugim, parametry: źródło, cel.
pygame.draw.ellipse()
rysuje okrągły kształt wewnątrz prostokąta, parametry: przestrzeń, kolor, prostokąt.
pygame.draw.rect()
rysuje prostokąt na wskazanej powierzchni, parametry: powierzchnia, kolor, obiekt Rect, grubość obramowania.
pygame.font.Font()
tworzy obiekt czcionki z podanego pliku; .render() – tworzy nową powierzchnię z podanym tekstem, parametry: tekst, antyalias, kolor, tło.
pygame.event.get()
pobiera zdarzenia z kolejki zdarzeń; event.type() – zwraca identyfikator SDL typu zdarzenia, np. KEYDOWN, KEYUP, MOUSEMOTION, MOUSEBUTTONDOWN, QUIT.
SDL (Simple DirectMedia Layer)
międzyplatformowa biblioteka ułatwiająca tworzenie gier i programów multimedialnych.
Rect
obiekt pygame.Rect przechowujący współrzędne prostokąta; .centerx, .x, .y, .top, .bottom, .left, .right – wirtualne własności obiektu prostokąta określające jego położenie; .colliderect() – metoda sprawdza czy dwa prostokąty nachodzą na siebie.
magiczne liczby
to takie same wartości liczbowe wielokrotnie używane w kodzie, za każdym razem oznaczające to samo. Stosowanie magicznych liczby jest uważane za złą praktykę ponieważ ich utrudniają czytanie i zrozumienie działania kodu.
stała
to zmienna której wartości po początkowym ustaleniu nie będziemy zmieniać. Python nie ma mechanizmów które wymuszają takie zachowanie, jednak przyjmuje się, że zmienne zadeklarowane WIELKIMI_LITERAMI zwykle służą do przechowywania wartości stałych.
generator
zwraca jakąś wartość za każdym wywołaniem. Dla świata zewnętrznego generatory zachowują się jak listy (możemy po nich iterować) jedna różnica polega na użyciu pamięci. Listy w całości znajdują się pamięci podczas gdy generatory “tworzą” wartość na zawołanie. Czasem tak samo nazywane są funkcje zwracające generator (ang. generator function).
dziedziczenie
w programowaniu obiektowym nazywamy mechanizm współdzielenia funkcjonalności między klasami. Klasa może dziedziczyć po innej klasie, co oznacza, że oprócz swoich własnych atrybutów oraz zachowań, uzyskuje także te pochodzące z klasy, z której dziedziczy.
przesłanianie
w programowaniu obiektowym możemy w klasie dziedziczącej przesłonić metody z klasy nadrzędnej rozszerzając lub całkowicie zmieniając jej działanie

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”