9.2. Figury 2D i 3D

Możliwość programowego umieszczania różnych bloków w Minecraft Pi Edition można wykorzystać jako atrakcyjny sposób wizualizacji różnych figur. Jednak o ile budowanie prostych kształtów, jak np. kwadrat czy sześcian, nie stanowi raczej problemu, o tyle trójkąty, koła i bardziej skomplikowane budowle nie są trywialnym zadaniem. Tworzenie 2- i 3-wymiarowych konstrukcji ułatwi nam biblioteka minecraftstuff.

Instalacja

Symulator mcpi-sim domyślnie nie działa z omawianą biblioteką i wymaga modyfikacji. Zmienione pliki oraz omawianą bibliotekę umieściliśmy w archiwum mcpi-sim-fix.zip, które po ściągnięciu należy rozpakować do katalogu ~/mcpi-sim/local nadpisując oryginalne pliki.

9.2.1. Linia

W pustym pliku mcsim-fig.py umieszczamy kod:

Kod nr
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import os
import local.minecraft as minecraft # import modułu minecraft
import local.block as block # import modułu block
import local.minecraftstuff as mcstuff # import biblioteki do rysowania figur
from local.vec3 import Vec3 # klasa reprezentująca punkt w MC

os.environ["USERNAME"] = "Steve" # nazwa użytkownika
os.environ["COMPUTERNAME"] = "mykomp" # nazwa komputera

mc = minecraft.Minecraft.create("") # połaczenie z symulatorem
figura = mcstuff.MinecraftDrawing(mc) # obiekt do rysowania kształtów


def plac(x, y, z, roz=10, gracz=False):
  """
  Funkcja tworzy podłoże i wypełnia sześcienny obszar od podanej pozycji,
  opcjonalnie umieszcza gracza w środku.
  Parametry: x, y, z - współrzędne pozycji początkowej,
  roz - rozmiar wypełnianej przestrzeni,
  gracz - czy umieścić gracza w środku
  Wymaga: globalnych obiektów mc i block.
  """

  podloga = block.STONE
  wypelniacz = block.AIR

  # podloga i czyszczenie
  mc.setBlocks(x, y - 1, z, x + roz, y - 1, z + roz, podloga)
  mc.setBlocks(x, y, z, x + roz, y + roz, z + roz, wypelniacz)
  # umieść gracza w środku
  if gracz:
    mc.player.setPos(x + roz / 2, y + roz / 2, z + roz / 2)


def linie():
  # Funkcja rysuje linie
  # tuple z współrzędnymi punktów
  punkty1 = ((-10, 0, -10), (10, 0, -10), (10, 0, 10), (-10, 0, 10))
  punkty2 = ((-15, 5, 0), (15, 5, 0), (0, 5, 15), (0, 5, -15))
  p1 = Vec3(0, 0, 0) # punkt początkowy
  for punkt in punkty1:
    x, y, z = punkt
    p2 = Vec3(x, y, z) # punkt końcowy
    figura.drawLine(p1.x, p1.y, p1.z, p2.x, p2.y, p2.z, block.WOOL, 14)
  for punkt in punkty2:
    x, y, z = punkt
    p2 = Vec3(x, y, z) # punkt końcowy
    figura.drawLine(p1.x, p1.y, p1.z, p2.x, p2.y, p2.z, block.OBSIDIAN)


def main():
  mc.postToChat("Biblioteka minecraftstuff") # wysłanie komunikatu do mc
  plac(-15, 0, -15, 30)
  linie() # wywołanie funkcji

  return 0


if __name__ == '__main__':
  main()

Większość kodu omówiona została w Podstawach. W nowym kodzie, który został podświetlony, importujemy bibliotekę minecraftstuff oraz klasę Vec3. Reprezentuje ona punkty o podanych współrzędnych w trójwymiarowym świecie MC. Polecenie figura = mcstuff.MinecraftDrawing(mc) tworzy instancję głównej klasy biblioteki, która udostępni jej metody.

Do rysowania linii wykorzystujemy metodę drawLine(), której przekazujemy jako argumenty współrzędne punktu początkowego i końcowego, a także typ bloku i ewentualnie podtyp. Ponieważ chcemy narysować kilka linii wychodzących z tego samego punktu, współrzędne punktów końcowych umieszczamy w dwóch tuplach (niemodyfikowalnych listach) jako... tuple. W pętlach odczytujemy je (for punkt in punkty1:), rozpakowujemy (x, y, z = punkt) i przekazujemy do konstruktora omówionej wyżej klasy Vec3 (p2 = Vec3(x, y, z)).

Całość omówionego kodu dla przejrzystości umieszczamy w funkcji linie(), którą wywołujemy w funkcji głównej i testujemy.

9.2.2. Koło

Przed funkcją główną main() wstawiamy kod:

Kod nr
54
55
56
57
def kolo(x, y, z, r):
  # Funkcja rysuje koło pionowe i poziome o środku x, y, z i promieniu r
  figura.drawCircle(x, y, z, r, block.LEAVES, 2)
  figura.drawHorizontalCircle(x, y, z, r, block.LEAVES, 2)

Funkcja kolo(x, y, z, r) wykorzystuje metodę drawCircle() do rysowania koła w pionie oraz drawHorizontalCircle() do rysowania koła w poziomie. Obydwie metody pobierają współrzędne środka koła, jego promień oraz typ i podtyp bloku, służącego do rysowania.

Umieść wywołanie funkcji, np. kolo(0, 10, 0, 10), w funkcji głównej i przetestuj.

9.2.3. Kula

Do skryptu wstawiamy kolejną funkcję przed funkcją main():

Kod nr
60
61
62
def kula(x, y, z, r):
  # Funkcja rysuje kulę o środku x, y, z i promieniu r
  figura.drawSphere(x, y, z, r, block.WOOD, 2)

Metoda drawSphere() buduje kulę. Pierwsze trzy argumenty to współrzędne środka, kolejne to: promień, typ i ewentualny podtyp bloku. Umieść wywołanie funkcji, np. kula(0, 10, 0, 9), w funkcji głównej i przetestuj.

9.2.4. Kształt

Przed funkcją main() wstawiamy:

Kod nr
65
66
67
68
69
70
71
def ksztalt():
  # Funkcja łączy podane w liście wierzchołki i opcjonalnie wypełnia figurę
  ksztalt = [] # lista punktów
  ksztalt.append(Vec3(-11, 0, 11)) # współrzędne 1 wierzchołka
  ksztalt.append(Vec3(11, 0, 11)) # współrzędne 2 wierzchołka
  ksztalt.append(Vec3(0, 0, -11)) # współrzędne 3 wierzchołka
  figura.drawFace(ksztalt, True, block.SANDSTONE, 2)

Chcąc narysować trójkąt do listy do listy ksztalt dodajemy trzy instancje klasy Vec3 definiujące kolejne wierzchołki: ksztalt.append(Vec3(-11, 0, 11)). Do rysowania dowolnych kształtów służy metoda drawFace(), która punkty przekazane w liście łączy liniami budowanymi z podanego bloku. Drugi argument, logiczny, decyduje o tym, czy figura ma zostać wypełniona (True), czy nie (False).

Po wywołaniu wszystkich omówionych funkcji możemy zobaczyć w symulatorze poniższą budowlę:

../../_images/mcsim-fig.png

Ćwiczenie 1

Wykorzystując odpowiednią metodę biblioteki minecraftstuff, spróbuj zbudować napis “KzK” podobny do pokazanego poniżej. Przetestuj swój kod w symulatorze i w Minecrafcie Pi.

../../_images/mcsim-KzK.png

Licencja Creative Commons Materiały Python 101 udostępniane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa.

Utworzony:2022-05-22 o 19:52 w Sphinx 1.5.3
Autorzy:Patrz plik “Autorzy”